Cluster Mechatronik & Automation

Branchentreff Mechatronik | Automation | Elektronik | Kunststoff


Termin: 29. November 2018


Veranstaltungsinformation:

Setkání bran?e mechatronika | automatizace | elektronika | um?lé hmoty

Termín: 29. listopadu 2018

První p?eshrani?ní setkání bran?e v Plzni

U? n?kolik let je Setkání bran?e bezplatnou kompaktní platformou od a pro výrobce, dodavatele i vývojové kancelá?e v oblastech automatizace, mechatroniky, elektroniky a zpracování um?lých hmot. Povzbuzena ú?astí ?eských podnik? na setkáních bran?e v Chamu i Regensburgu, troufá si akce poprvé p?es hranice: 29. listopadu se setkají podniky z ?ech i Bavorska v Plzni!

Bezplatná table-top výstava dr?í nároky pro podniky na uzd?. V pop?edí nestojí ?ádná velkolepá prezentace na veletrhu, ale p?edev?ím intenzivní rozhovory samotných ú?astník? ? potenciálních dodavatel?, partner? i zákazník? z regionu. Zas a znovu p?itom dochází k ?ádanému ?aha-efektu?, který shrnul jeden ze zú?astn?ných slovy: ?netu?il jsem, ?e 20 minut od nás existuje firma, která nasazuje p?esn? ty produkty, které my vyrábíme. A oni nev?d?li, ?e my n?co takového umíme!?

Pro vystavovatele je k dispozici omezený po?et míst ? ta jsou p?id?lována v po?adí dle p?ihlá?ení. Vystavovatelé se mohou p?ihlásit p?ímo u organizártorky akce a vedoucí na?eho p?eshrani?ního projektu OptiPro4.0 na emailu vaclava.radejova@cluster-ma.de. Ka?dý vystavující podnik se m??e prezentovat prost?ednictvím tzv. handoutu, který je rozesílám p?ed akcí v?em p?ihlá?eným ú?astník?m.

Akce je ve?ejná, náv?t?níci ? i z ostatních bran?í ? jsou srde?n? vítáni. Pro náv?t?vníky je akce, po p?edchozí registraci online www.cluster-ma.de/veranstaltungkalender nebo na emailu vý?e, zdarma.
Pro více informací se neváhejte obrátit na organizátorku akce, paní Václavu Rad?jovou, tel. +49 941 2060 3060.

________________________

Erster grenzübergreifender Branchentreff in Pilsen

Seit Jahren ist der Branchentreff die kostenfreie, kompakte Vernetzungsplattform in Ostbayern von und für Hersteller, Zulieferer und Entwicklungsbüros im Bereich Automation, Mechatronik, Elektronik und Kunststoff. Ermuntert durch die Teilnahme zahlreicher tschechischen Unternehmen bei den Branchentreffs in Cham und Regensburg wagt sich die Veranstaltung erstmals über die Grenze: Am 29. November treffen sich Unternehmen aus Bayern und Böhmen in Pilsen, um sich besser zu vernetzen.

Die kostenfreie "Table-Top"-Ausstellung hält den Aufwand für ausstellende Unternehmen überschaubar. Im Vordergrund steht kein "Messeauftritt", sondern das intensive Gespräch mit potenziellen Lieferanten, Partnern und Kunden in der Region. Immer wieder kommt es dabei zu den von den Organisatoren durchaus erwünschten "Aha-Erlebnissen", wie Sie unlängst ein gestandener mittelständischer Unternehmer in Worte fasste: "Ich hab gar nicht gewusst, dass es keine 20 Minuten von mir weg ein Unternehmen gibt, das genau die Produkte einsetzt, die ich herstelle – und die haben gar nicht gewusst, dass wir das herstellen können!"

Für Aussteller steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung, die in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben werden. Aussteller melden sich bitte bis spätestens 15. November 2018 direkt per eMail bei der Projektleiterin unseres grenzübergreifenden Projekts OptiPro4.0 an: vaclava.radejova@cluster-ma.de.
Jedes ausstellende Unternehmen hat die Möglichkeit, sich in einem Handout vorzustellen, das rechtzeitig vor der Veranstaltung an alle Teilnehmer verschickt wird.

Die Veranstaltung ist öffentlich: Besucher sind herzlich willkommen. Auch für Besucher ist die Teilnahme nach vorheriger Registrierung (hier) kostenfrei.Veranstaltungsdaten:

Ort:

Bibliothek der Westböhmischen Universität
Univerzitní 2746/20
CZ-301 00 Pilsen

Anmeldung:

bis spätestens 15.11.2018


Veranstaltungskosten:

Preis

Mitglied

kostenlos

nicht Mitglied

kostenlos


weitere Informationen

Schriftgöße: 
Schriftgrösse grossSchriftgrösse mittelSchriftgrösse normal
••• Suche •••
��� Details ���

Preisinformationen:

Mitglieder kostenlos
Sonstige kostenlos

weitere Informationen

••• News •••
••• Newsletter •••

Immer auf dem neuesten Stand sein! Jetzt unseren Newsletter abbonnieren.

Internationales Forum Mechatronik
mechatronikakademie
Cluster Offensive Bayern
ESF in Bayern
Cluster Mechatronik & Automation e.V. mit dem Clusterlabel Silber ausgezeichnet
Kompetenzatlas Elektromobilität Bayern
Mechatronik
 
Events Details Events Details  Impressum / Datenschutz    |    Sitemap    |    AGB    |    Drucken